ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، މާލެ ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

4 އޯގަސްޓް 2021 - 18:41