ގދ.ގައްދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހަދާ ވަތަބަނޑޭރި މަގުގެ ސައިޑްވޯކް ކޮނެ، ކޮންކްރީޓް ކީވޯލް ޝަޓަރިންގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން. އާރްޑީސީން ބުނާގޮތުގައި މިމަސައްކަތުގެ މިހާރު ވަނީ %60 ނިމިފައި.

2 އޯގަސްޓް 2021 - 14:58