ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ހަނިމާދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ބިން ކަނޑައެޅުމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް، މިހާރު ވަނީ ހައްލެއް ހޯދިފައި.

19 ޖުލައި 2021 - 8:48