ރައީސުލޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި، ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް އަދި އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

17 ޖުލައި 2021 - 11:21