އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ނޭޗަރ ޕާކް ބެލެހެއްޓުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންވަޔަރަންމަންޓު މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން

10 ޖުލައި 2021 - 11:21