އދ. މާމިގިލީ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހޮޅި ވަޅުލުމާއި ކޭބަލް ޖަންކްޝަން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން. އާރްޑީސީން ބުނާގޮތުގައި މިމަސައްކަތުގެ %16 މިހާރުވަނީ ނިމިފައި.

6 ޖުލައި 2021 - 14:24