މާލެ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް 120އަށްވުރެ ގިނަމަގު ހެދުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައި. އޭގެ ތެރެއިން މާފަންނު ހުޅަނގު ސެގްމަންޓް 1ގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަގުތަކުގެ ތެރެއިން %45 މަގުވަނީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވިފައި.

29 ޖޫން 2021 - 16:45