މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓަޑް (އެމް.ޕީ.އެލް) ގެ ސޭފްޓީ، ސެކިއުރިޓީ އަދި އެމަރޖެންސީ ޓީމް ހުޅުމާލެ ޓަރމިނަލް އޮޕަރޭޝަންސް އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހިންގި އެމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ޑްރިލްގެ ތެރެއިން

20 ޖޫން 2021 - 17:02