ތިލަފުށީގައި ގާއިމިކުރާ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާނެ މަރުކަޒްގެ މަސައްކަތް ދާގޮތް ބައްލަވާލައްވަން މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާ އާއި ޓީމް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން

19 ޖޫން 2021 - 16:38