ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މާލޭގެ ހެދިގޮނޑުދޮށުގައި (އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި) އެމްޓީސީސީން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ރޭމްޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 13 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހު ނިންމާލައިފި

19 ޖޫން 2021 - 4:09