ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ކޯވިޑް މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އެތަނުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ބައްލަވައިލެއްވުން

13 ޖޫން 2021 - 14:54