އދގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ދައުރުގެ ރިޔާސަތައް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ހޮވިވަޑައިގަތުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

8 ޖޫން 2021 - 8:28