ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސޯޝަލް އެންގޭޖްމަންޓް ޓީމް އިން ފެސިލިޓީތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކޯވިޑް ބަލީގަ ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ބަލިމީހުނަށް ސައިކޮލޮޖިކަލް ފަސްޓް އެއިޑް އަދި ސައިކޮސޯޝަލް ސަޕޯޓް ދިނުން

25 މެއި 2021 - 6:36