ވެމްކޯއިން ފުވައްމުލަކުގައި އުކާލާ ކުނި ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ކޮމްޕޯސްޓް ޖެންޑާރ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އަމާން ވެށި ސެންޓަރަށް ހަދިޔާކުރުން

3 މެއި 2021 - 12:30