ފޮތް ކިޔުމަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް ގައުމީ ކުތުބުހާނާ އިން މާލޭގެ މައިޒާންތަކާއި ޕާކުތަކުގައި ބަހައްޓާ މަގުމަތީ ފޮތްހަރު މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް ޔުމްނާ މައުމޫން އާއި މާލެސިޓީގެ މޭޔަރު ޞިފާ މުޙައްމަދު ހުޅުވައިދެއްވުން

26 އެޕްރީލް 2021 - 7:50