ޒިކުރާ މިސްކިތް ހުރި ބިމުގައި ވަޤުތީގޮތުން އިމާރާތްކުރެވުނު މިސްކިތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި އެ މިސްކިތުގައި 23 އޭޕްރިލް 2021 ގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދުގެ ތެރެއިން

24 އެޕްރީލް 2021 - 7:04