އެމް.ޕީ.އެލް. ސަރަހައްދުގަ ހަދާ ބަސް، ޓެކްސީ ސްޓޭންޑް އަދި މާލެތެރޭ މުދާއުފުލުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ބެހޭގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލްއިން ނައިބު ރައީސް އާއިއެކު މަޝްވަރާ ކުރުން

21 އެޕްރީލް 2021 - 11:30